Wat?!

Oye LENA en haar deelprojecten

Oye LENA’s  onderwijsproject  in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte  is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru.

Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!”

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Oye LENA bestaat uit drie educatieve deelprojecten:

Oye NENE, naschools kleuterproject,

Oye INTI WARMA, onderwijs voor kinderen met een beperking

en Oye YACHAQ, werken aan beter onderwijs met de plaatselijke bevolking.

Oye NENE

Oye NENE biedt sinds februari 2013 elke namiddag onderwijs aan 25 kleuters in een school buiten het centrum van Curahuasi. Dankzij de locatie bereiken we meer plattelandskinderen die niet naar het reguliere onderwijs gaan. Op het project ontvangen de kinderen een warme maaltijd en worden er op regelmatige basis dokters- en tandartsbezoeken georganiseerd.

We leggen in ons kleuterproject de focus op meisjes, omdat zij minder kansen krijgen in de maatschappij. De tendens is nog steeds dat veel minder meisjes dan jongens kleuteronderwijs volgen. Deze trend willen we met Oye LENA doorbreken.

Bij Oye LENA dragen we ouderparticipatie en –betrokkenheid hoog in het vaandel. Dit stimuleren doen we enerzijds door hen te betrekken bij de dagelijkse activiteiten van het project, anderzijds door maandelijkse ouderbijeenkomsten te organiseren. Zo bieden we workshops aan waarin ouders leren hoe ze hun kind en zijn ontwikkeling elke dag kunnen stimuleren. Maar er zal ook ruimte zijn om te praten over opvoeding in het algemeen, de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, het belang van gezonde voeding en gezondheid. Bovendien moedigen we ouders aan om hun kinderen in te schrijven in een kleuterschool en begeleiden we hen bij de zoektocht hiernaar.

Oye INTI WARMA

Sinds augustus 2014 stellen we onze klassen ook open voor kinderen met een handicap. In de praktijk komen er dagelijks een aantal kinderen met een handicap (blind, slechtziend, syndroom van down, cerebrale parese, spraakstoornis, autisme..) onze kleuters vervoegen tijdens de activiteiten in de namiddag. Dit aantal breidde zich elk jaar uit en sinds begin 2017 begeleiden we negen kinderen met een beperking: twee kinderen met Syndroom van Down, twee kinderen met een visuele beperking, drie kinderen met Cerebrale Parese, een jongen met autisme en een meisje met Foetaal Alcohol Syndroom.   In de voormiddag krijgen zij individueel onderwijs en worden er  speciale activiteiten aangeboden zoals snoezelen, Sherborne, kinesitherapie,.. In de namiddag sluiten zij aan bij de werking met de kleuters.

Via inclusief onderwijs willen we onze kleuters (en buitengewone kinderen) tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar,  respect voor verschillen en de waarde daarvan bijbrengen.

Maandelijks organiseren we ook een Brussendag voor broers en zussen van kinderen met een beperking om de relaties tussen de broers en zussen onderling te verbeteren, om psychologische ondersteuning te bieden waar nodig en om de familie te betrekken.

Oye YACHAQ

Binnen Oye Yachaq proberen we contacten met de plaatselijke bevolking en plaatselijke organisaties uit te bouwen. Oye LENA wil enerzijds onderwijsthema’s behandelen, werkmethodes uitwisselen en anderzijds samenwerken met gezondheidsinstanties om te werken aan de volledige ontwikkeling van het kind. Oye LENA streeft zo naar een uitwisseling van kennis, materialen en ervaring.

De bedoeling van de bijeenkomsten met onderwijsinstanties is om een mix te creëren van Peruaanse en westerse onderwijsmethoden, die relevant is voor de specifieke doelgroep; kinderen met een andere thuistaal en laagopgeleide ouders die het belang van onderwijs niet erkennen en de ontwikkeling van hun kind thuis niet stimuleren.  Concreet trekken we momenteel wekelijks naar twee bergschooltjes om daar samen te werken met de plaatselijke leerkracht.

Samen met plaatselijke gezondheidsinstanties (Centro de Salud & Diospy Suyana ziekenhuis) willen we de gezondheid van onze kinderen bewaken. Dit komt in de praktijk neer op het verzorgen van hun tanden en het voorkomen van ondervoeding en bloedarmoede, maar ook bij acute ziektes of bij ongevallen moeten we vaak ingrijpen.  Een kind kan enkel gelukkig zijn en leren in een gezond lichaam.

Maandelijks trekken we naar een weeshuis in Cachora waar twee van onze oud-leerlingen werden achtergelaten door hun moeder. We bezorgen de hele groep een leuke middag en proberen hen te tonen dat we er voor hen zijn, dat ze op ons kunnen rekenen en ons kunnen vertrouwen.

%d bloggers like this: