Wat?!

Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte. Het project is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru. Sinds 22 juli 2020 wordt de werking ondersteund door de gelijknamige vzw Oye LENA België. 

gebouw van Oye LENA

Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen (erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!”

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Oye LENA bestaat uit vier educatieve deelprojecten, die in praktijk door elkaar lopen en allemaal doorgaan op  dezelfde site (buiten LOCAL).

  1. Oye NIÑOS, naschools ONDERWIJSproject;
  2. Oye JUNTOS, kinderen met of zonder beperking SAMEN;
  3. Oye LOCAL, werken aan beter onderwijs met de LOKALE BEVOLKING;
  4. Oye MUNDO, werken aan een betere WERELD.

Oye NIÑOS

Oye NIÑOS biedt sinds februari 2013 elke namiddag onderwijs aan 25 kleuters in een school buiten het centrum van Curahuasi. Dankzij de locatie bereiken we meer plattelandskinderen die niet naar het reguliere onderwijs gaan. Op het project ontvangen de kinderen een warme maaltijd en worden er op regelmatige basis dokters- en tandartsbezoeken georganiseerd.

We leggen in ons kleuterproject de focus op meisjes, omdat zij minder kansen krijgen in de maatschappij. De tendens is nog steeds dat veel minder meisjes dan jongens kleuteronderwijs volgen. Deze trend willen we met Oye LENA doorbreken.

Kinderen die als kleuter naar Oye LENA kwamen en nu in het lager onderwijs zitten, zijn elke namiddag ook welkom op het project. Zij krijgen van maandag tot donderdag huiswerkbegeleiding en worden extra ondersteund voor lezen, rekenen, spelling, … Op vrijdag voorzien we voor hen een leuke activiteit!

Bij Oye LENA dragen we ouderparticipatie en –betrokkenheid hoog in het vaandel. Dit stimuleren doen we enerzijds door hen te betrekken bij de dagelijkse activiteiten van het project, anderzijds door maandelijkse ouderbijeenkomsten te organiseren. Zo bieden we workshops aan waarin ouders leren hoe ze hun kind en zijn ontwikkeling elke dag kunnen stimuleren. Maar er zal ook ruimte zijn om te praten over opvoeding in het algemeen, de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, het belang van gezonde voeding en gezondheid. Bovendien moedigen we ouders aan om hun kinderen in te schrijven in een kleuterschool en begeleiden we hen bij de zoektocht hiernaar.

Kinderen van Oye LENA

Oye JUNTOS

Sinds augustus 2014 stellen we onze klassen ook open voor kinderen met een beperking In de praktijk komen er dagelijks een aantal kinderen met een beperking (blind, slechtziend, syndroom van down, cerebrale parese, spraakstoornis, autisme..) onze kleuters vervoegen tijdens de activiteiten in de namiddag. Dit aantal breidde zich elk jaar uit en momenteel begeleiden we 14 kinderen met een beperking: drie kinderen met Syndroom van Down, twee kinderen met een visuele beperking, drie kinderen met Cerebrale Parese, drie jongens met autisme, twee meisjes met een licht mentale beperking en een meisje met Foetaal Alcohol Syndroom.   In de voormiddag krijgen zij individueel onderwijs en worden er  speciale activiteiten aangeboden zoals snoezelen, Sherborne, kinesitherapie,.. In de namiddag sluiten zij aan bij de werking met de kleuters.

Via inclusief onderwijs willen we onze kleuters (en buitengewone kinderen) tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar,  respect voor verschillen en de waarde daarvan bijbrengen.

Maandelijks organiseren we ook een “Brussendag voor broers en zussen van kinderen met een beperking” om de relaties tussen de broers en zussen onderling te verbeteren, om psychologische ondersteuning te bieden waar nodig en om de familie te betrekken.

Maria en José-abel met het syndroom van Down

Oye LOCAL

Binnen Oye Local proberen we contacten met de plaatselijke bevolking en plaatselijke organisaties uit te bouwen. Oye LENA wil enerzijds onderwijsthema’s behandelen, werkmethodes uitwisselen en anderzijds samenwerken met gezondheidsinstanties om te werken aan de volledige ontwikkeling van het kind. Oye LENA streeft zo naar een uitwisseling van kennis, materialen en ervaring.

De bedoeling van de bijeenkomsten met onderwijsinstanties is om een mix te creëren van Peruaanse en westerse onderwijsmethoden, die relevant is voor de specifieke doelgroep; kinderen met een andere thuistaal en laagopgeleide ouders die het belang van onderwijs niet erkennen en de ontwikkeling van hun kind thuis niet stimuleren.

Samen met plaatselijke gezondheidsinstanties (Centro de Salud & Diospy Suyana ziekenhuis) willen we de gezondheid van onze kinderen bewaken. Dit komt in de praktijk neer op het verzorgen van hun tanden en het voorkomen van ondervoeding en bloedarmoede, maar ook bij acute ziektes of bij ongevallen moeten we vaak ingrijpen.  Een kind kan enkel gelukkig zijn en leren in een gezond lichaam.

Oye MUNDO

Oye Lena werkt voornamelijk met vrijwilligers: mensen van overal ter wereld die een handje komen toesteken. Deze vrijwilligers zijn sleutelfiguren; dankzij hen slagen we erin om elke dag te doen wat we willen doen voor en met onze kindjes. Wij willen deze groep van mensen ook iets extra teruggeven.

We willen hen niet alleen de liefde en de glimlach van onze kindjes meegeven, wij willen hen ook laten ervaren hoe het anders kan, we willen hen waarden meegeven die niet altijd door iedereen hoog in het vaandel gedragen worden (respect, eerlijkheid, teamgeest, positiviteit). We willen hun ogen ook openen, hun backpack vullen met beelden en ideeën die voor altijd bijblijven, zodat ze rijker naar huis gaan en dit verder kunnen uitdragen. Zo bouwen we langzaam maar zeker aan ons eigen netwerk van ambassadeurs van Oye Lena, een bende wereldburgers die ervoor kiezen bewust naïef te zijn en hun steentje bij te dragen om van onze wereld een betere plek te maken.

Groepsfoto op Oye LENA